Новости

14.06.2012
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників
Наказ МОНмолодьспорт № 571 від 14.05.12 року

-->

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників

Наказ МОНмолодьспорт № 571 від 14.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 571 від 14 травня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2012 р. за № 849/21161

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту", підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді та ефективності навчальної й науково-дослідної роботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14.05.2012 № 571

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2012 р. за № 849/21161

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників

І. Мета та завдання

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щорічно з метою підтримки дослідницько-експериментальної діяльності учнів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства, та розкриття їх наукового потенціалу.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

 • виявлення і підтримка учнів, у яких є здібності до дослідницько-експериментальної діяльності в галузях зоології (напрями: орнітологія, загальна зоологія) і тваринництва (напрями: кролівництво, промислове птахівництво, бджільництво, тваринництво, голубівництво);
 • створення умов для оволодіння поглибленими знаннями з основ зоології та тваринництва, професійного самовизначення учнівської молоді;
 • пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.

1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • I етап: відбірковий (заочний);
 • II етап: фінальний (Всеукраїнський).

Строки, місце, умови проведення І етапу Конкурсу визначаються та затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих можливостей.

2.2. Журі Конкурсу розглядає подані на Конкурс тези науково - дослідницьких робіт та визначає учасників фінального (Всеукраїнського) етапу. Список учасників Конкурсу, запрошених до участі у фінальному (Всеукраїнському) етапі, розміщується на сайті організатора не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу.

2.3. Строки та місце проведення ІІ етапу Конкурсу визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та повідомляються Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до його початку.

ІІІ. Керівництво Конкурсу

3.1. Організатором та координатором Конкурсу є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

3.2. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює НЕНЦ.

ІV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації та проведення фінального (Всеукраїнського) етапу Конкурсу створюється організаційний комітет Конкурсу. Склад організаційного комітету затверджується наказом НЕНЦ.

4.2. До складу організаційного комітету входять працівники МОНмолодьспорту України, НЕНЦ, загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів (за згодою).

4.3. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету:

 • розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

4.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечують порядок проведення Конкурсу.

4.5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документацію щодо проведення Конкурсу та підведення підсумків;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

V. Журі Конкурсу

5.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників Конкурсу та визначення призерів.

5.2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

5.3. Кількість членів журі з кожного напряму Конкурсу має становити не менше трьох осіб, але не більше третини від учасників.

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

5.4. Склад журі затверджується наказом НЕНЦ.

5.5. Журі з кожного напряму Конкурсу очолює Голова.

Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі;
 • бере участь у визначенні призерів Конкурсу;
 • затверджує список призерів Конкурсу.

5.6. Члени журі:

 • оцінюють науково-дослідницькі роботи учасників Конкурсу;
 • заповнюють оцінювальні протоколи;
 • беруть участь у визначенні призерів з різних напрямів Конкурсу.

5.7. Секретар журі:

 • призначається з числа працівників НЕНЦ;
 • забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;
 • забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.

VI. Учасники Конкурсу

6.1. У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.

У ІІ етапі Конкурсу беруть участь переможці І етапу.

6.2. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

VІІ. Вимоги щодо участі в Конкурсі

7.1. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно подати тези науково-дослідницької роботи до організаційного комітету Конкурсу.

У тезах подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи, список використаних джерел. У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; найменування навчального закладу; клас; населений пункт; номер контактного телефону, електронна адреса; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

Об’єм тез не повинен перевищувати трьох сторінок (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; формат роботи - MS Word). Малюнки, таблиці, графічні зображення та фото оформляються окремим додатком. Тези викладаються українською мовою.

7.2. Для участі в ІІ етапі Конкурсу необхідно подати до організаційного комітету Конкурсу такі документи:

 • заявку на участь у ІІ етапі Конкурсу (додаток 1);
 • копію наказу відповідного органу освіти щодо участі колективу у Конкурсі;
 • медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 • учнівський квиток;
 • науково-дослідницьку роботу.

Подана на Конкурс науково-дослідницька робота має відповідати вимогам затвердженим МОНмолодьспорту України.

VІІІ. Критерії оцінювання тез і науково-дослідницьких робіт

8.1. Тези до науково-дослідницьких робіт оцінюються за такими критеріями:

 • актуальність теми дослідження;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • обґрунтованість отриманих результатів;
 • практичне значення дослідження;
 • відповідність вимогам до оформлення тез.

8.2. Науково-дослідницькі роботи оцінюються за такими критеріями:

 • аргументованість вибору теми і методів дослідження - до 20 балів;
 • ступінь самостійності та особистий внесок автора в роботу - до 25 балів;
 • чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу - до 20 балів;
 • вільне володіння матеріалом - до 20 балів;
 • кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) - до 15 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за захист науково-дослідницької роботи, - 100 балів.

IХ. Визначення і нагородження призерів Конкурсу та його фінансування

9.1. Призери (І, ІІ, ІІІ місця) Конкурсу визначаються з кожного напряму відповідно до загальної кількості набраних ними балів.

9.2. Призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів НЕНЦ.

9.3. Кращі роботи публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ (за згодою автора).

9.4. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються в межах відповідних асигнувань Міністерства, а також коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту професійно-технічної освіти       В.В. Супрун